Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szunyogh Zsuzsa e.v. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 16 4/33., adószám: 79475196-1-35, elérhetőségek: email: info@egyedigravir.hu, telefonszám: +36 20 347 93 13), a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 1.1.   Jelen ÁSZF a www.egyedigravir.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) működő internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatának szabályait határozza meg. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az „elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza

 A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Tárhelypark Kft

Székhely: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.

Telefonszám: +36 1 700 4140

Email cím: info@tarhelypark.hu

1.2.   A Webáruház szolgáltatásainak csak bizonyos része érhető el minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, mely azonban nem feltétlen regisztrációhoz kötött.

 1.3.   A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1.4.   A Felek között a szerződés a megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A leadott megrendelések nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. 

2.         Regisztráció

 2.1.   A Webáruházban történő megrendelés nem kizárólag regisztrált Felhasználók számára lehetséges. Regisztrálni természetes és jogi személyek jogosultak. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni. A Felhasználó köteles a Webáruházban történő megrendeléshez a regisztráció során a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli.

 2.2.   A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 2.3.   A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Profilom” menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 2.4.   A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről, ehhez az info@egyedigravir.hu  email címre kell küldeni egy e-mailt a Felhasználó törlésének igényléséről. A rendeléseket és a hozzájuk kapcsolódó információkat a Weboldal 2 évig továbbra is tárolja.

 3.         A Weboldal szolgáltatásai

 A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a Weboldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.

 Szolgáltatások: regisztráció, szolgáltatásválasztás, megrendelés, fizetés, stb.

Egyéb szolgáltatások:

A Szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Felhasználók számára a Weboldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében a Weboldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

 4.         Megrendelés

 4.1.   A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 4.2.   A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 4.3.   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 4.4.   A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 A megrendelés menete az alábbi:

– temék kiválasztása: Legördülö listából tudja kiválasztani a termék  és darabszámát.

– fényképes termékek esetén, kívánt fotó és vagy fotó feltöltése.

– termék kosárba helyezése: Kosárba helyezéshez nyomja meg a ’kosárba tesz’ gombot.

– kosár tartalmának frissítése és törlése: A darabszám módosításához használja a mennyiségjelző melletti nyilakat! Ha bizonyos terméket/termékeket törölni szeretne, nyomja meg a termék mellett található “X” ikont.

4.5.   Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 4.6.   A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.         Szállítási és fizetési feltételek

 5.1.   A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Felhasználó viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. A Fuvardíj összegét a Felhasználó a megrendelés során a weboldalon előre kiszámíttathatja. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

 5.2.   A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.

 5.3.   A megrendelt termékek személyes átvételére is van lehetőség, az alábbi címek egyikén:

–       4400 Nyíregyháza, Fazekas J tér 16

–       1078 Budapest, Nefelejcs u 23

 5.4.   A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználó által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

5.5.   Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek megfizeti. Amennyiben Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnal hatállyal törölni és a további megrendelések teljesítését megtagadni. Szolgáltató úgy is rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Felhasználó előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit teljesíti. Továbbá a felhasználó elérhetőségét közöljük mindenkori futárcégünkkel, így a visszaélésekről a futárcég körébe tartozó cégek is tudomást vesznek majd.

6.         Elállás joga, módja, következményei

 6.1. Amennyiben Felhasználó a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru mivoltából adódóan nem teheti meg. Minden termék valamilyen módón egyedi, ezért újra nem felhasználható vagy értékesíthető. A termék díjának nem megfizetésével a megrendelő a szolgáltató számára kárt okoz, melyet köteles számára minden esetben megtéríteni. Erről a  45/2014 (II.26.) Korm. rendeletében tájékozódhat.

Abban az estben, ha a megrendelő elállási szándékát időben, azaz a termék elkészülte előtt jelzi, e-mailben a szolgáltató felé, a szolgáltató köteles azt figyelembe venni és a szerződést semmisnek tekinteni. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató email címére.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés banki átutalással történik az Ön által megadott bankszámlaszámra. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Mikor nem gyakorolhatja a fogyasztó elállási jogát?

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;